STEs Castilla y León  Comunicados

RECLAMACIÓN DE VACANTES NO PUBLICADAS EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL

20 de abril de 2006

 

 

L

a Federación de STEs de Castilla y León ha presentado con fecha 19 de abril, a la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, un escrito de reclamación de vacantes no publicadas en las resoluciones provisionales de 14 de marzo (Cuerpo de Maestros) y de 17 de marzo de 2006 (PES, PTFP, EOI, Música y Artes).

 

STECyL solicita una revisión sistemática de las plantillas orgánicas para realizar una oferta rigurosa de vacantes en la resolución definitiva contribuyendo así a la mejora de la movilidad y estabilidad del profesorado participante en el Concurso general de Traslados (CT) de los diferentes cuerpos docentes.

Además de las reclamaciones puntuales que se adjuntan en anexos al escrito presentado, (101 vacantes en Infantil y Primaria y 30 en Secundaria y cuerpos de Enseñanzas Medias) nuestra federación plantea con carácter general las siguientes reivindicaciones:

  1. Publicación de todas las vacantes estructurales y de todas las resultas cuyo funcionamiento esté previsto para el curso 2006-07.

  2. Publicación de todas las vacantes y resultas de jubilaciones LOGSE, primaria y secundaria, existentes a 31 de agosto de 2006, cuyo funcionamiento esté previsto para el curso 2006-07.

  3. Publicación de todas las vacantes y resultas de plazas de ámbito de los departamentos de orientación.

  4. Publicación de todas las vacantes y resultas de puestos del Cuerpo de Maestros en el primer ciclo de la ESO en los IES que se ajusten a los criterios establecidos para el proceso de arreglos.

 

STECyL-i

STEs Castilla y León  Comunicados
¤U¸üfoxy³nÅé¦w¸Ë -
°ê¤¤°ò´ú¸ÕÃD -
ps3§ï¾÷ -
¼v­µ¼½©ñ³nÅé -
wii¹CÀ¸¤ù±M½æ©± -
³¯¥ú¼Æ¾Ç -
xyz¸ê°T¤u§{ -
wii¹CÀ¸¤ù -
xbox 360¥x¤ù±M½æ -
§K¶Opdf³nÅé¤U¸ü -
³nÅé¤j¸É©« -
ªLÑÔ¶W²z¸Ñ¼Æ¾Ç¨t¦C ¢w °ê¤¤²Ó»¡½Òµ{ -
¹qª±¤Ú¤h nds -
·Ó¤ù½s¿è³nÅé -
¹CÀ¸°ò¦a -
xbox 360§ï¾÷»ù®æ -
HERMES ·R°¨¥K -
³nÅé¤ý¤U¸ü -
wii¶W¯Åº¿²ú¼Ú -
¹Ú¤Û¤§¬P -
xyz³nÅé»È¦æ -
½a¤H³nÅé -
Á©s´Dªì¯Å¤åªk -
ps3¹CÀ¸ -
Å]ªk24 -
wii µwºÐ -
avast¨¾¬r³nÅé -
°¨¤O¼Úwii -
wiiº¿²ú¥S§Ì¹CÀ¸§ð²¤ -
®öµ^ LONGINES -
ps3¹CÀ¸¤ù±M½æ©± -
¦V¸É²ß»¡¦A¨£ ¬I¦°­ì ¦Ñ®v¥DÁ¿ °ê¤¤¼Æ¾Ç¨t¦C -
ps2¹CÀ¸¿N¿ý -
potoshop§K¶O³nÅé¤U¸ü -
½Ķ³nÅé -
±¡¼¤¤§©] -
¥vµÜ©iªº²Ä¤@­Ó®a -
¹qª±¤Ú¤hpsp -
ps2¥D¾÷ -
¦¿¸Ö¤¦¹y Vacheron Constantin -
ps2¹CÀ¸¤U¸ü°Ï -
¦W®v®M¸Ë -
¤U¸ü³nÅé -
Å]ªk24 -
­µ¼Ö°Å±µ³nÅé -
xbox 360 kinect¹CÀ¸ -
foxy ³nÅé¦w¸Ëºô§} -
ps2¹CÀ¸¤ù80¤¸ -
¥x¥_¹qª±®i -
ps3¹CÀ¸¤U¸ü -
ezpper³nÅé -
ps2¹CÀ¸¸üÂI -
­¸³¾¹CÀ¸ -
xbox 360 -
§BÀï PIAGET -
Á©s´D¤¤¯Å¤åªk -
¹p¹F¿ö RADO -
ps2¹CÀ¸¤ù80¤¸ -
xbox live -
xbox 360¹CÀ¸¤ù -
ºÆ¹qª± -
99¦~¤W¾Ç´Á°ê¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
¹qª±©ú¬P¤j¶Ã°«2 -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¤G¦¸¦±½u -
xbox¹CÀ¸ -
wiiº¿²ú¼ÚÁɨ® -
ps3 -
¶O¬¥»X -
¬Û¤ù½s¿è³nÅé -
­¸³¾¹CÀ¸ -
wiiÅ]ª«Ây¤H3§ð²¤ -
Å]ªk24 °ê¤¤¦ÛµM¬ì ¬x¦w ¤¤¤åDVDª© -
¹qª±§Ö¥´¤p¹CÀ¸ -
µL¦W®M¸Ë -
Á©s´D¤¤¯Å¤åªk -
ps2¼ÒÀÀ¾¹©xºô -
·s¶W¯Å°¨¤O¼Úwii §ð²¤ -
¥Áµø¤å¤Æ-¦W®v¨ì§A®a °ò´ú¦Ê¤À¦Ê-°ê¤å¬ì "³¯§Æ" -
BURBERRY ¤ÚÄ_²ú -
¤Ú«¢©i¯S -
¥x¥_°ê»Ú¹qª±®i -
¤@©]±¡°ü -
xbox 360§ï¾÷ -
ªLÑ԰ꤤ·s²Ó»¡½Òµ{¼Æ¾Ç²Ä¤@¥U -
wii §ï¾÷ -
¹qª±¤Ú¤h -
¹qª±§Ö¥´ -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤¤Æ¾Ç -
xyz ³nÅé¸Éµ¹¯¸ -
¬KÃĤý -
¥Áµø¤å¤Æ -
ªLÑ԰ꤤ·s²Ó»¡½Òµ{¼Æ¾Ç²Ä¤»¥U -
xyz³nÅ餧®a -
­»©`¨à -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¼Æ»P¦¡¡]99¦~·s½Òºõ²Ä¤@³æ¤¸¡^ -
99¦~¤U¾Ç´ÁÀsÄË°ª¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
xyz ³nÅé¸Éµ¹¯¸ -
ªLÑ԰ꤤ·s²Ó»¡½Òµ{¼Æ¾Ç²Ä¤T¥U -
xbox 360»ù¿ú -
¦WµP¥]­Ñ¼Ö³¡ -
ªLÑÔ¶W²z¸Ñ¼Æ¾Ç°ê¤¤Á`´_²ß½Òµ{ -
­×¹Ï³nÅé -
®ü¸é¤ý -
ps3¥x¤ù -
»·ºÝ»»±±³nÅé -
¤p¬õ³Ê¨¾¬r³nÅé§K¶O -
psp¹CÀ¸ -
§§¶§¹B°Ê -
ps3¹CÀ¸¤ù -
ºÆ¹qª±¬¡°Ê§Ç¸¹ -
Á©s´D -
famiportºÆ¹qª± -
nds¹qª±¤Ú¤h -
¤HÃþ¶O¬¥»X±¡©w -
¹CÀ¸¤Ñ°ó -
foxy ³nÅé¤UÀ¹ÂIºô§} -
xbox 360 kinect·PÀ³¾¹ -
°ª¤À¯µÓD°ê¤¤­^¤å ­J®xÞ³¦Ñ®v -
wiiº¿²ú¥S§Ì¹CÀ¸ -
³nÅé¤U¸ü -
ºÆ¹qª±¬¡°Ê -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¾÷²v»P¼Æ¾Ú¤ÀªR -
game²^ -
Ä_®æÄR BVLGARI -
ps2¼ÒÀÀ¾¹¤U¸ü -
±¡¦â¶K¹Ï -
¿N¿ý³nÅé -
xyz³nÅé¤ý -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-ªÅ¶¡¦V¶q¤ÎªÅ¶¡¤¤ªº¥­­±©Mª½½u -
ª÷º]¤§¸ô°ª¤¤ª«²z ªL²MµØ + 95¼Èºõ¼Wµ{°ª¤¤°ò¦ª«²z §õÀܹq¸£¦X¿èDVDª© -
xbox 360¥x¤ù±M½æ -
xyz³nÅé¤U¸ü­Ü®w -
ª÷º]¤§¸ô°ê¤¤ª©±i§Í°ê¤¤ªÀ·|¡B¤½¥Á -
wii ¼ÒÀÀ¾¹ -
xbox 360 ¨ß¦~·s¬K¯S§Oª© -
¹qª±®i -
°ª¤À¯µÓD°ê¤¤²z¤Æ ¼B°ê¿³¦Ñ®v -
xbox360 250g¥D¾÷ kinect·PÀ³¾¹ -
xbox 360¹CÀ¸¤ù -
xbox360¥x¤ù -
°ò´úº¡¯Å¤À °ê¤¤°ò´ú¥²³Ó¯µÓD °ê¤¤ªÀ·|¨t¦C -
foxy³nÅé¤U¸ü -
¹Ú¤Û¤§¬P -
ÅF¹qª± -
wii¹CÀ¸ -
ps2¹CÀ¸¤ù -
COACH çM¹£ -
xbox 360¥D¾÷ -
±½¬r³nÅé -
ª÷º]¤§¸ô°ê¤¤ª©µ{«~°ê¤å¬ì -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤¾ú¥v -
¼·©ñ¼v¤ù³nÅé -
wiiº¿²ú¥S§Ì¹CÀ¸§ð²¤ -
99¦~¤U¾Ç´Á°ê¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
°ª°êµØ°ò´ú­^¤åÁ`½Æ²ßDVD+­^¤åº¡¤À¸ªªáÄ_¨å+97¦~°ò´ú¥²³Ó±KÓD -
Á©s´D¦Ñ®v Home Run English ªì¯Å¤åªk -
foxy ³nÅé¤UÀ¹ºô§} -
mp4¼½©ñ³nÅé -
¶O¬¥»X±¡©w -
rar §K¶O¸ÑÀ£ÁY³nÅé -
¦V¸É²ß»¡¦A¨£ ²z¤Æ±Ð¤÷ ¶Ç¬F ¦Ñ®v¥DÁ¿ °ê¤¤²z¤Æ -
¥Áµø¤å¤Æ-¦W®v¨ì§A®a °ò´ú¦Ê¤À¦Ê-¦ÛµM¬ì ·¨¹L -
¶Ê±¡ÃÄ -
°ê¤p¼Æ¾Ç¶i¶¥½Òµ{-°ê¤p°ª¦~¯Å²`¤J¤Î°ê¤@»Î±µ½Òµ{ -
§§¶§ÃÄ«~ -
±¡¦â½×¾Â -
98¦~¤U¾Ç´Á°ê¤pÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
wii¹CÀ¸¤ù±M½æ©± -
wii¹CÀ¸¤U¸ü -
°ª¤À¯µÓD°ê¤¤¼Æ¾Ç ±i¥°¼Ý¦Ñ®v -
¹qª±¤jÁp·ù -
¤p«B³Ê¨¾¬r³nÅ餤¤åª© -
xyz³nÅé¤j¥»Àç -
xyz³nÅé¤ý -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¼Æ»P®y¼Ð¨t¡]§t°ª¤@»Î±µ-¼Æ»P¦¡¡^ -
wii¹CÀ¸¤ù80¤¸ -
wii¹CÀ¸¤U¸ü -
xbox 360¥x¤ù -
±¡½ì¥Î«~ -
ps2¥x¤ù -
¦V¸É²ß»¡¦A¨£ ¶Ç¬F ¦Ñ®v¥DÁ¿ °ê¤¤²z¤Æ¨t¦C -
tvgame360 -
XYZ¸ê°T¤u§{ -
¬x·Ý¦â±¡ºô -
Áʪ«¨®³nÅé -
§§¶§ÃÄ -
ps2¹CÀ¸¤ý -
¶Ê±¡ÃıM½æ©± -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¥­­±¦V¶q -
°O±b³nÅé -
±¡©w¶O¬¥»X -
ps2¹CÀ¸ -
ps2¥x¤ù -
ª÷º]¤§¸ô°ê¤¤ª© ±i¥°¼Ý°ê¤¤¼Æ¾Ç -
ps3¥D¾÷ -
±¡¦â¤p¯¸ -
¥Áµø¤å¤Æ-¦W®v¨ì§A®a °ò´ú¦Ê¤À¦Ê-¼Æ¾Ç¬ì ¬I´µ -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤¥Íª« -
wii¹CÀ¸¤U¸ü°Ï -
xyz -
¼w©P -
xbox -
xbox360 -
realplay ¼½©ñ³nÅé¤UÀ¹ -
xbox 360¹CÀ¸¤U¸ü -
¿N¿ý³nÅé¤U¸ü -
°ê¤¤°ò´ú¸ÕÃD -
ø¹Ï³nÅé -
¶O¬¥»X­»¤ô -
Á©s´Dªì¯Å¤åªk -
¸U°ê IWC -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤¥Íª« -
³Ò¤O¤h ROLEX -
ps2¹CÀ¸¤U¸ü -
nds¹CÀ¸¤U¸ü -
ªLÑ԰ꤤ·s²Ó»¡½Òµ{¼Æ¾Ç²Ä¤­¥U -
³nÅé¤ý -
wii¹CÀ¸¸üÂI -
¶W²z¸Ñ¼Æ¾Ç °ê¤pºëµØ½Òµ{ ¤¤¤åDVDª© -
ps2¹CÀ¸¤U¸ü -
®£Às¹qª± -
xyz³nÅé¤ý¤U¸ü -
99¦~¤W¾Ç´Á¿«ªL°ª¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ -
Á©s´D °ê¤¤ªì¯Å¤åªk 60¶° + °ª¤¤¤¤¯Å­^¤å 1-120¶° §tPDFÁ¿¸q DVD¦X¿è -
°ê¤pºëµØ¼Æ¾ÇDVD½Òµ{(²Ó»¡ª©)¤U¥U- °ê¤p¤»¦~¯Å -
xbox360§ï¾÷ -
¼v¤ù°Å¿è³nÅé -
ª÷º]¤§¸ô°ê¤¤ª©¶À«a§»¦a²z¬ì -
Á©s´D¤åªk -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤­^¤å -
ª÷º]¤§¸ô°ª¤¤°ê¤å·¨¾¥ + 95¼Èºõ¼W­×½Òµ{°ê¤å ³¯¿³¡B´¿¾å¬P¹q¸£¦X¿èDVDª© -
word§K¶O³nÅé¤U¸ü -
¦Û¥Ñ³nÅé -
sogo¦Ê³f -
foxy³nÅé¦w¸Ëµ{¦¡ -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¼Æ¦C»P¯Å¼Æ -
µLÂù¹CÀ¸ºô -
TISSOT ¤Ñ±ô -
ª÷º]¤§¸ô¼B°ê¿³²z¤Æ+°ê¤¤¦a¬ì+·¨¯\«C-°ê¤¤¥Íª«¹q¸£¦X¿èª© -
³nÅé -
§§¶§¦ÛÀøªk -
wii¹CÀ¸¸üÂI -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-ª½½u»P¶ê(²y) -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤¤Æ¾Ç¶¾¸­ + 95¼Èºõ¼W­×½Òµ{°ª¤¤°ò¦¤Æ¾Ç ¤ý¦t¹q¸£¦X¿èDVDª© -
wii¤õ¼v§ÔªÌspecial -
³¯¥ú¼Æ¾Ç -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-«ü¼Æ»P¹ï¼Æ¨ç¼Æ -
Á©s´D¦Ñ®v Home Run English ¤¤¯Å¤åªk -
99¦~¤W¾Ç´Á°ê¤pÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤¾ú¥v -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤¦a²z -
Å]ªk24°ê¤¤¼Æ¾Ç¬ì ³¯Äf ¤¤¤åDVDª© -
toget³nÅé¤U¸ü -
98¦~¤U¾Ç´Á°ê¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
99¦~¤U¾Ç´Á«n¤@°ª¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
¥Áµø¤å¤Æ -
ª÷º]¤§¸ô°ê¤¤ª©§d¨Ø§g°ê¤¤­^¤å -
psp -
µLÂù¹CÀ¸ºô -
§K¶Oºô¸ô¬Ûï»s§@³nÅé -
¥Áµø¤å¤Æ-¦W®v¨ì§A®a °ò´ú¦Ê¤À¦Ê-­^¤å¬ì §õ«Â -
§§¶§­¹ª« -
¥xÆW±¡¦âºô -
tgbus¹qª±¤Ú¤h -
wii³n§ï±Ð¾Ç -
¹Ï¤ù½s¿è³nÅé -
¦V¸É²ß»¡¦A¨£ -
ª÷º]¤§¸ô -
¸ÑÀ£ÁY³nÅé -
98¦~¤W¾Ç´Á°ê¤pÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
½a¤H¹CÀ¸ -
Å]ªk24 °ê¤¤°ê¤å¬ì ³\¥\ ¤¤¤åDVDª© -
§§¶§ -
wii¼ÒÀÀ¾¹ -
wii¹CÀ¸¤ù±M½æ©± -
¦V¸É²ß»¡¦A¨£ ¬I¦°­ì ¦Ñ®v¥DÁ¿ °ê¤¤¼Æ¾Ç¨t¦C -
nero ¿N¿ý³nÅ餤¤åª© -
¹qª±§Ö¥´©@­ù¦@ -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¦h¶µ¦¡¨ç¼Æ -
¸UÄ_Às MONT BLANC -
pdf³nÅé¤U¸ü -
µL¦L®M¸Ë -
99¦~¤U¾Ç´Á¿«ªL°ª¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
ªLÑԦѮv¼Æ¾Ç±Ð¾Çºô -
ª÷º]¤§¸ô -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤¦a²y¬ì¾Ç -
ª÷º]¤§¸ô°ê¤¤ª©¦¨®õ°ê¤¤¾ú¥v -
wii¶W¯Åº¿²ú§ð²¤ -
foxy³nÅé¦w¸Ë¤U¸ü -
ps2¼ÒÀÀ¾¹ -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤ª«²z -
µL¦L®M¸Ë -
¹qª±§Ö¥´¹CÀ¸°Ï -
ps2 -
ªLÑ԰ꤤ·s²Ó»¡½Òµ{¼Æ¾Ç²Ä¥|¥U -
wii¶W¯Åº¿²ú¼Ú¤¤¤å§ð²¤ -
xbox360¹CÀ¸ -
¶O¬¥»Xmx -
­µ¼Ö¤U¸ü³nÅé -
½a¤H¤ÑºÐ -
xyz³nÅ餧®a -
°ê¤pºëµØ¼Æ¾ÇDVD½Òµ{(²Ó»¡ª©)¤W¥U- °ê¤p¤­¦~¯Å -
¶Ê±¡¤ý -
¦Ò«eÁ`°Ê­û(¥þ)DVD -
°ê¤p°ò¦¼Æ¾ÇDVD½Òµ{-°ê¤p¤T¥|¦~¯Å -
ftp ³nÅé -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤¦a²z -
wii¶W¯Åº¿²ú -
wii fit -
wii³n§ï -
wii -
foxy ³nÅé¤UÀ¹µ{¦¡ -
foxy ³nÅé¤UÀ¹ÂI -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤¦a²y¬ì¾Ç¼½©ñ³nÅé -
Å]ªk24 °ê¤¤ªÀ·|¬ì ©u¤Z ¤¤¤åDVDª© -
foxy ³nÅé¤UÀ¹ -
xyz³nÅé¤U¸ü­Ü®w -
xyz¸ê°T¤u§@§{ -
§K¶O foxy ³nÅé¤UÀ¹ -
ª°¯W foxy ¤U¸ü³nÅé -
xbox 360¹CÀ¸ -
·L­·¼s³õ -
¨¾¬r³nÅé¤U¸ü -
¨¾¬r³nÅé -
¿½¨¹ CHOPARD -
¦V¸É²ß»¡¦A¨£ -
ªLÑ԰ꤤ·s²Ó»¡½Òµ{¼Æ¾Ç²Ä¤G¥U -
GUCCI ¥j¹£ -
µL¦W®M¸Ë -
ps3ª÷¤â«ü -
ps3µwºÐ -
³¯¥ú °ª¤¤¼Æ¾Ç ÁcÅ餤¤åª© -
Á©s´D -
ps3¹CÀ¸¤ù -
99¦~¤U¾Ç´Á°ê¤pÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
xyz³nÅ餧®a -
ª÷º]¤§¸ô °ª¤¤¼Æ¾Ç ³¢¬v ¤¤¤åDVDª© -
psp¹qª±¤Ú¤h -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-±Æ¦C²Õ¦X -
¦Ê¹F»BÄR PATEK PHILIPPE -
¤¤¤Í¦Ê³f -
CARTIER ¥d¦a¨È -
Á©s´D­^¤å ¢w µo­µ½g + Å]ªk24°ê¤¤­^¤å´Á¥½Á`½Æ²ß -
Äò¶Ç³nÅé -
ªLÑÔ°ª¤¤¼Æ¾Ç½Òµ{DVD-¤T¨¤¨ç¼Æ -
wii§ï¾÷ -
ps2ª÷¤â«ü -
lv¦WµP¥]±M½æ©± -
Á©s´D¤åªk -
¥vµÜ©i¦nª±¹CÀ¸ -
xbox360¥x¤ù -
98¦~¤W¾Ç´Á°ê¤¤ÃD®w©RÃD¥úºÐ¦X¿è -
¦Ò«eÁ`°Ê­û ¾Ç´ú¤jÃz®Æ °ª¤¤§@¤å -
wii§ï¾÷©± -
ªLÑԦѮv¼Æ¾Ç±Ð¾Çºô -
wii¹CÀ¸¤ù80¤¸ -
foxy³nÅé¦w¸Ë -